Fesih çeşitleri nelerdir?


Bilindiği ve önceki makalelerimizde de açıkladığımız üzere hukukumuzda iki tür fesih söz konusudur. Bunlar bildirimsiz yani derhal fesih ve bildirimli fesihtir.

Haklı fesih durumları nelerdir?

İş Kanunu’nun 25. maddesinde işveren bakımından haklı fesih nedenleri, 3 başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebeplerdir.

Usulsüz süreli fesih nedir?

USULSÜZ FESİH VE GEÇERSİZ FESİH FARKI Usulsüz fesih belirsiz süreli iş sözleşmelerinde iş akdinin feshinde kanundaki ihbar önelinin hiç verilmemesi veya eksik verilmesi ya da peşin ödeme yoluyla fesihte ihbar öneline ait ücretin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Bildirimli bildirimsiz fesih arasındaki farklar nelerdir?

Değindiğimiz gibi İş Kanunu 17 nci maddesinde yer alan bildirimli fesih türü iş güvencesine tabi olmayan iş ilişkilerinde geçerli bir fesih türüdür. Oysa bildirimsiz fesih türü olan haklı nedenle derhal fesihte ise iş güvencesine tabi olup olmamanın bir önemi yoktur.

Derhal Fesih ne demek?

Derhal fesih, Kanun’da öngörülen “haklı sebeplere” dayanarak taraflardan birinin irade beyanı ile iş sözleşmesini sona erdirmesidir. Bu durumda sözleşme, irade beyanının karşı tarafa varması ile derhal bozulmakta ve süreli fesihte olduğu gibi tarafların belli bir süre beklemesine gerek kalmamaktadır.

Bildirimli fesih ne demek?

Bildirimli fesih hakkı, belirsiz süreli iş sözleşmesini tek taraflı irade beyanı ile bildirim sürelerinin bitiminde sona erdirmeye ilişkin, bozucu yenilik doğuran bir haktır.

İşçi hangi hakli fesih nedenidir?

İşçinin sözleşmesini haklı olarak sonlandırabileceği haller, İş Kanunu’muzun 24. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçi; sağlık sebepleri nedeniyle, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyamayan hallerde ve son olarak zorlayıcı sebeplerin olması halinde iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

Haklı nedenle fesih kaç gün?

Bir başka anlatımla fesih hakkının öğrenmeden itibaren altı iş günü ve olayın gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılması şarttır. Sürelerden birinin dahi geçmiş olması haklı fesih imkanını ortadan kaldırır.

Haklı fesih nasıl ispatlanır?

İş akdini haklı nedenle feshedecek olan işçinin öncelikle haklı fesih gerekçelerini işverene bildirmesi gerekmektedir. İşçi bakımından fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması bir geçerlilik şartı olmamakla birlikte yazılı bildirim yapılması ispat açısından elverişlilik sağlamaktadır.

Hangisi geçerli fesih sebebi değildir?

Kuşkusuz ekonomik güçlükler sonucunda işverenin işyerini kapatmak zorunda kalması da geçerli bir fesih nedeni oluşturur. Buna karşılık, işletmenin satışlarında, cirosunda veya karında geçici bir düşüş, işyerinin faaliyet ve üretiminde hafif bir azalma gibi geçici ekonomik güçlükler geçerli fesih nedeni sayılmaz.

Haksız fesih tazminatı kaç ay?

Haksız fesih tazminatının üst sınırı, işçinin altı aylık ücreti kadardır. Durumu de- ğerlendirecek olan hakimin takdirine bağlı olarak, haksız fesih tazminatı- nın ödenmemesi de mümkündür.

Bildirimsiz fesih ne demek?

Süresi belirli olsun veya olmasın sürekli hizmet akitlerinde işçi veya işverenin diğer tarafa daha evvelinden bildirimde bulunmak zorunluğunda olmaksızın, akdi feshedebilme yetkisidir.

Fesih bildirimi noterden yapılmak zorunda mı?

“…4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Fesih bildirimi noterden olmak zorunda mı?

Haklı Nedenle Fesih Usulü İşçi haklı bir sebeple iş akdini feshediyorsa noterden veya iadeli taahhütlü mektupla işverene ihtarname göndermesi gerekir. İşveren haklı bir nedenle iş akdini feshediyorsa noterden, iadeli taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığı yazılı bildirimde bulunmalıdır.

Fesih bildirimi mail ile yapılabilir mi?

Elektronik posta (e-mail) ile ulaştırılan fesih beyanı da muhatabın, elektronik posta adresine gönderilmekle hüküm ifade etmiş olur. Sonuç olarak, iş sözleşmesi, fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşma anından itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Bu nedenle karşı tarafa ulaşmış olan bildirimden tek taraflı olarak dönülemez.

Geçerli Nedenle Fesih nelerdir?

Geçerli nedenle fesih, işçinin yetersizliği veya davranışlarından doğabileceği gibi işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden de kaynaklanabilir. İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli sebeple fesihte işçinin elinde olmayan bazı sorunlar feshin nedenini oluşturmaktadır.

Bildirimsiz fesih sebepleri nelerdir?

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

Tek taraflı fesh etmek nedir?

a) Fesih Kavramı Fesih, niteliği itibariyle tek taraflı bir hukuki işlemdir. Sözleşmenin taraflarından birisinin sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik karşı tarafa varması gereken bir irade açıklamasıdır.

Bildirimsiz fesih ne demek?

Süresi belirli olsun veya olmasın sürekli hizmet akitlerinde işçi veya işverenin diğer tarafa daha evvelinden bildirimde bulunmak zorunluğunda olmaksızın, akdi feshedebilme yetkisidir.

Tek taraflı fesh etmek nedir?

a) Fesih Kavramı Fesih, niteliği itibariyle tek taraflı bir hukuki işlemdir. Sözleşmenin taraflarından birisinin sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik karşı tarafa varması gereken bir irade açıklamasıdır.

Süreli fesih şartları nelerdir?

Çalışma süresi 6 ay – 1,5 yıl arasında ise bildirim tarihinden itibaren 4 hafta sonra, Çalışma süresi 1,5 yıl – 3 yıl arasında ise bildirim tarihinden itibaren 6 hafta sonra, Çalışma süresi 3 yıldan fazla ise bildirim tarihinden itibaren 8 hafta sonra, İş akdi feshedilmiş sayılmaktadır.

Haklı neden olmadan fesih?

İşçi, feshi gerçekleştirirken haklı bir nedene dayanmamış ve geçerli bir sebebi de olmadan iş sözleşmesini feshetmiş ise, bu takdirde işçinin istifa etmiş olması durumu olarak değerlendirilmektedir. İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer.

İş akdi feshi nasıl olur?

İş sözleşmesi, bir tarafın (çalışanın) ücret karşılığında diğer tarafa (işveren) tabi olacak şekilde çalışmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Çalışan veya işveren tarafından yazılı ya da sözlü olarak iş ilişiğinin bitirilmesini halinde ve diğer tarafa beyan edilmesi durumunda iş akdi feshi gerçekleşmiş olur.

Fesih bildirimi Whatsapptan yapılır mı?

Bu karar çerçevesinde whatsapp yazışmaları sebep gösterilerek eğer bir çalışanın iş akdi sona erdirilirse haksız fesih gündeme gelecektir. İşçinin de bu kapsamda İş Kanunu çerçevesinde haklarını yargı yoluyla almasının önü açılacaktır. Whatsapp yazışmaları nedeniyle çalışanın iş akdine son verilemez.

Peşin ödeme yoluyla fesih nedir?

İş Kanunu md.17/5 hükmüne göre işveren fesih bildirim sürelerine uymak yerine söz konusu bu sürelere denk gelen ücreti işçiye peşin ödemek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu duruma peşin ödeme yoluyla fesih denir. Bu hak yalnızca işverene tanınmış bir hak olup, işçi tarafından kullanılamaz.

Whatsapp ile istifa edilir mi?

Çalışanlar arasındaki Whatsapp yazışmaları sebebi ile çalışanın iş akdinin feshi mümkün değildir. Çünkü bu yazışmalar esasen gizlidir ve bu yazışmalara delil olarak dayanılması mümkün değildir ve gizlilik esasına aykırıdır.